Sprawdź nasze NOWOŚCI

Najnowsze projekty:


  Social media:
  Do góry

  Baza wiedzy

  Zanim kupisz projekt

  Przed wyborem projektu należy kierować się nie tylko własnymi upodobaniami, ale również możliwościami działki pod kątem jej ukształtowania oraz prawa miejscowego. Prawo to reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku należy wystąpić do lokalnego urzędu o tzw. warunki zabudowy. Dokumenty te, określają jakie są możliwości dla nowo projektowanej zabudowy na wybranym terenie.  Każdy wybrany przez Państwa projekt musi zostać zaadoptowany do Państwa działki przez uprawnionego architekta.

  Co zawiera projekt

  Sześć egzemplarzy projektu w dwóch tomach, w skład którego wchodzą:

  1. Projekt architektoniczno – budowlany (tom II) – 3 egzemplarze
  (rys. w skali 1:50 lub 1:100)
  • opis techniczny,
  • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze lub piętro),
  • rzut dachu,
  • wybrane przekroje,
  • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,

  2. Projekt techniczny (tom III) – 3 egzemplarze

  A. Projekt konstrukcyjny wykonawczy (zawierający rysunki)
  • opis techniczny i szczegółowe obliczenia konstrukcyjne,

  B. Projekt instalacji wewnętrznych schematyczny (skala 1:100)
  wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania podłogowego w postaci schematów oraz schematyczny projekt elektryczny

  C. Zgoda na zmianę i adaptację projektu
  Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego.

  D. Uprawnienia projektantów
  Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

  E. Charakterystyka energetyczna i analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii
  Dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

  F. Teczka
  Teczka na dokumentację projektową.

  Tom I to projekt zagospodarowania terenu, który jest sporządzany w ramach adaptacji projektu, który Państwo kupią lub kupili. Projekt ten również powinien być w 3 egzemplarzach i może być w formie oddzielnego tomu lub być oprawiony wspólnie z tomem II.

   

  Kiedy otrzymam projekt

  Po otrzymaniu przelewu, potrzebujemy do 25 dni roboczych na przesłanie skompletowanego projektu.

   

  Wymagane kroki przed złożeniem projektu w Urzędzie do pozwolenia na budowę

  Każdy projekt O!house musi zostać zaadoptowany do warunków lokalnych. Adaptacja taka musi zostać wykonana przez lokalnego architekta, posiadającego stosowne uprawnienia do projektowania budynków jednorodzinnych.

   

   

  Zmiana w projekcie/adaptacja

  Jeżeli masz wątpliwości czy wybrany przez Ciebie projekt o!house spełni w pełni Twoje oczekiwania. Napisz do nas maila na adres kontakt@o-house.pl. Sprawdzimy dla Ciebie możliwości adaptacji projektu do Twoich potrzeb i poinformujemy Cię o wszystkich możliwościach.

  Zakres standardowej zgody na zmiany:
  • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;
  • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu;
  • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych, przy spełnieniu wymaganych normą własności użytkowych ścian;
  • zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości;
  • zmiana pokrycia dachowego na lekkie, zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 5°;
  • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku);
  • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego;
  • dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem – likwidacja kominów wentylacji grawitacyjnej;
  • zmiana układu funkcjonalnego – ilości, wielkości oraz przeznaczenia pomieszczeń na parterze i poddaszu;
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych (w granicy 30%);
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania okien połaciowych;
  • zmiana elewacyjnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki;
  • zmiana zewnętrznego obrysu budynku.

  Adaptacja projektu
  Procedurę adaptacji wykonują specjalizujące się w tego typu działalności biura projektowe lub architekci współpracujący z projektantami innych branż. UWAGA: Adaptacja projektu stanowi dodatkowy koszt, który będzie zależny od zakresu usług oraz modyfikacji i jest wyceniany indywidualnie dla każdego inwestora.

  Obowiązki projektanta adaptującego:
  • dostosowanie projektu do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w sytuacji jego braku – do wymagań decyzji o warunkach zabudowy;
  • dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
  • sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych (w tym celu projektant adaptujący może zlecić inwestorowi badanie geologiczne gruntu);
  • sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie konstrukcji budynku (m.in. więźby dachowej) do odpowiedniej strefy klimatycznej;
  • wykonanie projektu zagospodarowania działki na aktualnej, sporządzonej przez geodetę mapie do celów projektowych, czyli na tzw. wyrysie geodezyjnym;
  • przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego);
  • dołączenie stosownych uprawnień poszczególnych projektantów i ich aktualnych zaświadczeń o wpisie do izb zawodowych;
  • przejęcie obowiązków projektanta głównego (z chwilą złożenia podpisów i pieczątek na projekcie projektant adaptujący przejmuje odpowiedzialność prawną za część architektoniczno-budowlaną dokumentacji). Jest on rónież odpowiedzialny za uzupełnienie braków w urzędzie na podstawie wydanego wcześniej Postanowienia o Uzupełnieniu Dokumentacji przez urząd.

  Inwestor może przyspieszyć i usprawnić proces adaptacji, uzyskując samodzielnie kilka dokumentów związanych z działką, na której planuje budowę:
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w lokalnym wydziale architektury urzędu miasta bądź gminy);
  • wypis i wyrys geodezyjny (mapa) do celów opiniodawczych (w lokalnym wydziale geodezji urzędu miasta bądź gminy);
  • wyrys geodezyjny (mapa) do celów projektowych (jego sporządzenie należy zlecić uprawnionemu geodecie);
  • warunki przyłączenia do poszczególnych gestorów sieci (w lokalnym zakładzie energetycznym, wodociągowym, gazowym);
  • oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane (w lokalnym wydziale architektury urzędu miasta bądź gminy)

  Kosztorys inwestorski

  Kosztorys może być załączony do zamówionego projektu, na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą – cena ustalona jest indywidualnie dla każdego z projektów.

  Technologia budowy

  1. Fundamenty: Wszystkie domy projektowane są standardowo na ławach fundamentowych. Niektóre projekty mogą mieć płytę. Zmiana technologii fundamentu może być zmieniona w ramach adaptacji.
  2. Ściany: zaprojektowane z pustaków ceramicznych lub bloczków silikatowych o szerokości 24 lub 25 cm, ocieplone styropianem lub wełną mineralną od 15-25cm grubości.
  3. Stropy: Stropy są monolityczne, żelbetowe krzyżowo zbrojone.
  4. Dach: Dach spadzisty: Konstrukcja dachu w technologii krokwiowo – jętkowej lub krokwiowo – płatwiowej ocieplona wełną mineralną, min 20cm, alternatywnie można zastosować wiązary dachowe. Dach płaski – termoizolacja w postaci styropianu z ukształtowanym spadkiem o bazowej grubości 20 cm oraz krycie wierzchnie za pomocą membrany EPDM lub PCV obciążone balastowo warstwą żwiru gruboziarnistego płukanego.

  Jak zamówić projekt O!house

  Aby złożyć zamówienie, należy dodać konkretny projekt do koszyka. Wybrać metodę wysyłki, przejść do płatności oraz wypełnić formularz zamówienia. Po wybraniu metody płatności, proszę nacisnąć 'Kupuję i płacę’. Powinni Państwo otrzymać na maila potwierdzenie złożenia zamówienia. Po otrzymaniu płatności skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

  Regulamin

  Sklep Internetowy www.o-house.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.o-house.pl prowadzony jest przez Annę Olear-Lewandowską,  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą O!house Anna Olear-Lewandowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów, NIP: 6312370922, REGON 389883848, adres poczty elektronicznej: kontakt@o-house.pl
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
  4. Definicje:

  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.o-house.pl

  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Anna Olear-Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą O!house Anna Olear-Lewandowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów, NIP: 6312370922, REGON 389883848, adres poczty elektronicznej: kontakt@o-house.pl

  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

  II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

   

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wysłania informacji o zakupie produktu poprzez przycisk „Dodaj Do Koszyka”, dostępnym na stronach z projektami domów. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) kliknięciu „Dodaj Do Koszyka” (2) wybraniu metody wysyłki (3) kliknięciu „Przejdź do Płatności” (4) wypełnieniu formularza „Dane Zamawiającego” oraz wybraniu metody płatności (5) kliknięciu przycisku „Kupuje i Płacę” do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Danych Zamawiającego niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz odhaczenie przycisku dotyczącego zapoznania się z regulaminem.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego: A. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@o-house.pl B. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. C. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

   

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia. Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, na temat kosztów wysyłki, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień. A. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. II.1 Regulaminu. B. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza (nie później niż do 24h)  otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji. Potwierdzenie odbywa się przez e-mail na adres podany w formularzu zamówienia.  Sprzedawca prześle jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. III 3.B Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

   

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. ING Bank Śląski numer konta: 98 1050 1298 1000 0092 8910 2494
  2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

   

  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka kurierska
  4. Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest w opisie danego Produktu. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin w opisie Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:  do 25 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  VI. REKLAMACJA PRODUKTU

   

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: A. pisemnie na adres: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów; B. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontkat@o-house.pl
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

   

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

  VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

   

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: A. pisemnie na adres: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów; B. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@o-house.pl
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Warunki zwrotu i wymiany. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: A. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; B. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: A. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. B. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  IX. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

   

  1. Niniejszy punkt Regulaminu nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do złożenia reklamacji zgodnie z pkt. 6 Regulaminu oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z pkt. 7 Regulaminu. Prawo wymiany Produktu, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy, dobrowolny.
  2. Klient, który zakupił Produkt w Sklepie Internetowym, może w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym o tej samej lub innej wartości. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o wymianie Produktu może zostać złożone na przykład: A. pisemnie na adres: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów; B. formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@o-house,pl
  3. Klient w przypadku wymiany Produktu obowiązany jest ponieść, obok zapłaty ceny Produktu (w przypadku wartości wyższej niż zakupiony wcześniej Produkt Klient obowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, a w przypadku wartości niższej Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę potrącając opłatę manipulacyjną, o której mowa w pkt. 9.3.1 Regulaminu), następujące koszty: A. Opłata za wymianę Produktu w wysokości 500,00 złotych. B. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy i ponownej dostawy nowego Produktu do Klienta.
  4. W przypadku wyrażenia woli wymiany Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów.
  5. Wymieniany Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ślady użytkowania wynikają z korzystania z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  XII. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

  1. (Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta)Wzór formularza odstąpienia od umowy
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)– Adresat:O!house
   ul. Łabędzka 27, 44-153 Kozłów
   www.o-house.pl
   kontakt@o-house.pl– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)– Adres konsumenta(-ów)– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)– Data(*) Niepotrzebne skreślić.